Privatumo politika - Root Nation

Ši asmens duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visai informacijai, kurią svetainė suteikia Root Nation, esantis domeno pavadinime root-nation.com gali gauti apie Vartotoją naudodamasis svetaine.

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS

1.1 Šioje privatumo politikoje vartojamos šios sąlygos:

1.1.1. „Svetainės administravimas – darbuotojai, įgalioti valdyti svetainę, veikiantys jos vardu Root Nation, kurios organizuoja ir vykdo asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą, tvarkomų asmens duomenų sudėtį, veiksmus (operacijas), atliekamus su asmens duomenimis.

1.1.2 „Asmens duomenys“ – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta (asmens duomenų subjektas).

1.1.3 „Asmens duomenų tvarkymas“ – bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) visuma, atliekama naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, asmens duomenų saugojimas, patikslinimas (atnaujinimas, keitimas), ištraukimas, naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas.

1.1.4 „Asmens duomenų konfidencialumas“ yra privalomas, kad Operatorius ar kitas asmuo, turintis prieigą prie asmens duomenų, laikytųsi, reikalavimo neleisti jų platinti be asmens duomenų subjekto sutikimo ar kito teisinio pagrindo.

1.1.5. „Svetainės vartotojas (toliau Vartotojas) yra asmuo, turintis prieigą prie Svetainės internetu ir besinaudojantis internetinės parduotuvės Svetaine.

1.1.6 „Slapukai“ – tai nedidelė žiniatinklio serverio siunčiama ir Vartotojo kompiuteryje saugoma duomenų dalis, kurią žiniatinklio klientas arba žiniatinklio naršyklė siunčia žiniatinklio serveriui HTTP užklausa kiekvieną kartą, kai bando atidaryti atitinkama svetainė.

1.1.7 „IP adresas“ – tai unikalus kompiuterių tinklo mazgo tinklo adresas, sukurtas pagal IP protokolą.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Vartotojo naudojimasis svetaine reiškia sutikimą su šia Privatumo politika ir Vartotojo asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.

2.2 Nesutikdamas su Privatumo politikos sąlygomis, Vartotojas privalo nustoti naudotis svetaine.

2.3 Faktinė privatumo politika taikoma tik domeno svetainėms root-nation.com, Administracija nekontroliuoja ir nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetaines, į kurias Vartotojas gali patekti per mūsų svetainėje esančias nuorodas.

2.4 Svetainės administracija netikrina svetainės naudotojo pateiktų asmens duomenų tikrumo.

3. PRIVATUMO POLITIKOS SUBJEKTAS

3.1 Ši privatumo politika nustato internetinės parduotuvės svetainės administracijos įsipareigojimus dėl asmens duomenų neatskleidimo ir privatumo apsaugos režimo užtikrinimo, kuriuos Vartotojas pateikia svetainės administracijos prašymu registruodamasis svetainėje. arba pateikiant užsakymą ekskursijoms įsigyti.

3.2 Asmens duomenis, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šią Privatumo politiką, Vartotojas pateikia užpildęs registracijos formą svetainėje https://root-nation.com/ įvairiose svetainės skiltyse ir puslapiuose įtraukite šią informaciją:

3.2.1. Vartotojo pavardė, vardas, patronimas;

3.2.2. Vartotojo kontaktinis telefono numeris;

3.2.3. elektroninio pašto adresas (e-mail), pranešimas apie konsultaciją;

3.3. Root Nation saugo Duomenis, kurie automatiškai perduodami žiūrint reklaminius blokus ir lankantis puslapiuose, kuriuose yra įdiegtas sistemos statistinis scenarijus ("pikselis"):

  • IP adresas;
  • informacija iš slapukų;
  • informacija apie naršyklę (ar kitą programą, kuri pasiekia reklamos rodymą);
  • prieigos laikas;
  • puslapio, kuriame yra reklaminis blokas, adresas;
  • referrer (ankstesnio puslapio adresas).

3.3.1 Išjungus slapukus gali būti užkirstas kelias prieigai prie kai kurių svetainės dalių Root Nation, kuriems reikalingas leidimas.

3.3.2 Root Nation renka statistiką apie savo lankytojų IP adresus. Ši informacija naudojama techninių problemų nustatymo ir sprendimo tikslais, atliekamų finansinių mokėjimų teisėtumo kontrolei.

3.4 Bet kuri kita aukščiau nenurodyta asmeninė informacija (pirkimų istorija, naudotos naršyklės ir operacinės sistemos ir kt.) yra patikimai saugoma ir neplatinama, išskyrus punkte numatytus atvejus. 5.2. ir 5.3. šios Privatumo politikos.

4. ASMENINĖS VARTOTOJŲ INFORMACIJOS RINKIMO TIKSLAI

4.1 Vartotojo asmens duomenys Svetainės administravimas Root Nation gali naudoti šiais tikslais:

4.1.1 Svetainėje registruoto Vartotojo identifikavimas Root Nation.

4.1.2 Suteikti Vartotojui prieigą prie suasmenintų Svetainės išteklių Root Nation.

4.1.3 Atsiliepimų su vartotoju sudarymas, įskaitant pranešimų ir užklausų, susijusių su naudojimusi svetaine, siuntimą Root Nation, paslaugų teikimas, Vartotojo užklausų ir paraiškų apdorojimas.

4.1.4 Naudotojo buvimo vietos nustatymas siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui.

4.1.5 Vartotojo pateiktų asmens duomenų tikrumo ir išsamumo patvirtinimas.

4.1.6. Paskyros sukūrimas, jei Vartotojas sutiko sukurti paskyrą.

4.1.7. Svetainės naudotojo pranešimas Root Nation apie naujus tinklaraščio įrašus.

4.1.8 Veiksmingos klientų ir techninės pagalbos teikimas Naudotojui iškilus problemų, susijusių su Svetaine naudojimu Root Nation.

4.1.9 Teikti Naudotojui jo sutikimą naujienas, naujienlaiškius ir kitą informaciją jo vardu Root Nation arba partnerių vardu.

4.1.10. Reklaminės veiklos vykdymas su Naudotojo sutikimu.

4.1.11. suteikiant Vartotojui prieigą prie partnerių svetainių ar paslaugų Root Nation gauti produktus, atnaujinimus ir paslaugas.

5. ASMENINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO METODAI IR SĄLYGOS

5.1 Vartotojo asmens duomenų tvarkymas atliekamas neribotą laiką, bet kokiu teisėtu būdu, įskaitant asmens duomenų informacinėse sistemose naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių.

5.2 Vartotojo asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotoms valstybės institucijoms tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

5.4 Asmens duomenų praradimo ar atskleidimo atveju Svetainės administracija informuoja Vartotoją apie asmens duomenų praradimą arba atskleidimą.

5.5 Svetainės administracija imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų Vartotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo, iškraipymo, blokavimo, kopijavimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų trečiųjų šalių veiksmų.

5.6 Svetainės administracija kartu su Vartotoju imasi visų būtinų priemonių, kad išvengtų nuostolių ar kitų neigiamų pasekmių, atsiradusių dėl Vartotojo asmens duomenų praradimo ar atskleidimo.

6. ŠALIŲ PAREIGOS

6.1 Vartotojas privalo:

6.1.1 Pateikti informaciją apie asmens duomenis, reikalingus naudojantis svetaine Root Nation.

6.1.2. Atnaujinti ir papildyti pateiktą informaciją apie asmens duomenis, pasikeitus šiai informacijai.

6.2 Svetainės administracija privalo:

6.2.1 Gautą informaciją naudoti išskirtinai šios Privatumo politikos 4 punkte nurodytais tikslais.

6.2.2 Užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų laikoma konfidencialia, neatskleidžiama be išankstinio raštiško Vartotojo leidimo, taip pat neparduoti, nekeisti, neskelbti ar kitais įmanomais būdais neatskleisti perduotų Vartotojo asmens duomenų, išskyrus išlygą 5.2. ir 5.3. šios Privatumo politikos.

6.2.3 Imtis atsargumo priemonių, kad būtų apsaugotas Naudotojo asmens duomenų konfidencialumas, laikantis tvarkos, kuri įprastai naudojama tokio pobūdžio informacijai apsaugoti esamoje verslo apyvartoje.

6.2.4 Blokuoti su atitinkamu Naudotoju susijusius asmens duomenis nuo Vartotojo ar jo teisėto atstovo arba įgaliotos asmens duomenų subjektų teisių apsaugos institucijos kreipimosi ar prašymo momento patikrinimo laikotarpiui, jei aptinkama dėl nepatikimų asmens duomenų ar neteisėtų veiksmų.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1 Praradus arba atskleidus konfidencialią informaciją, svetainės administracija neatsako, jei ši konfidenciali informacija:

7.1.1. Tapo viešąja nuosavybe iki jos praradimo ar atskleidimo.

7.1.2. Jis buvo gautas iš trečiosios šalies anksčiau nei jį gavo svetainės administracija.

7.1.3. buvo atskleista su Naudotojo sutikimu.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1 Prieš paduodant ieškinį teisme dėl ginčų, kylančių iš Svetainės naudotojo santykių Root Nation ir Sklypo administracijai, privaloma pateikti pretenziją (raštišką pasiūlymą dėl savanoriško ginčo sprendimo).

8.2 Pretenzijos gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos raštu informuoja pretenzijos pareiškėją apie pretenzijos nagrinėjimo rezultatus.

8.3 Nepavykus susitarti, ginčas bus perduotas teisminei institucijai pagal galiojančius teisės aktus.

8.4 Šiai privatumo politikai ir santykiams tarp Vartotojo ir Svetainės administracijos taikomi galiojantys teisės aktai.

9. ASMENS DUOMENŲ KEITIMAS IR IŠTRINIMAS

9.1 Vartotojas gali savarankiškai stebėti ir koreguoti savo asmens duomenų sudėtį profilio puslapyje. Po autorizacijos vartotojai gali pasiekti savo asmeninį puslapį adresu: https://root-nation.com/wp-admin/profile.php

9.2 Nutraukus naudojimąsi svetaine Root Nation, vartotojas prašymą ištrinti paskyrą ir asmeninius duomenis gali siųsti el [apsaugotas el. paštu]

9.3 Prašymas su tema „Pašalinti mano paskyrą iš Root Natiion svetainės“ turi būti siunčiamas iš vartotojo profilyje nurodyto registruoto elektroninio pašto adreso ir joje turi būti informacija iš vartotojo vardo lauko.

9.4 Svetainės administracija privalo profilio ištrynimo procedūrą atlikti per 5 darbo dienas.

10. PAPILDOMOS SĄLYGOS

10.1 Svetainės administracija turi teisę keisti šią Privatumo politiką be Vartotojo sutikimo.

10.2 Naujoji privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje momento Root Nation, jei naujoje Privatumo politikos redakcijoje nenumatyta kitaip.

10.3. Visus pasiūlymus ar klausimus, susijusius su šia Privatumo politika, reikia siųsti el. [apsaugotas el. paštu]

10.4 Dabartinė privatumo politika yra paskelbta puslapyje adresu: https://root-nation.com/ua/ua-privacy-policy/